Slovenščina > 3. letnik Prijava

KAZALO

+ Upovedovanje + Ubesediljenje + Večpovedno besedilo: enogovorno + Večpovedno besedilo: dvogovorno + Test iz nadpovedne skladnje