Slovenščina > 3. letnik Prijava

KAZALO

+ Poved, stavek + Stavčni členi + Osebek + Povedek + Prislovna določila + Predmet + Prilastek + Zveza stavkov + Odvisniki + Priredja + Posebni stavčni tipi + Pretvorbe besednih zvez v stavke + Vaje iz skladnje + Test iz skladnje + Stavčna fonetika + Stavčna fonetika – členjenje besedila na segmente