Slovenščina > 3. letnik Prijava

nalogaPripiši manjkajoče besede iz besedila, in v polje za pomišljajem pa zapiši vprašalnico.

. avgusta −

 

obletnico − ,

 

obletnica ,

 

tal −

 

leta

 

reki

 

1. LEVI PRIDEVNIŠKI PRILASTEK

naloga

Katere vprašalnice si napisal levo od samostalniških besed?

pomni

Te besede sodijo glede na besedno vrsto med pridevnike, v stavku pa imajo vlogo dela stavčnega člena − prilastka. Levi prilastek je večinoma ujemalni,

Ujemanje je odnos med levim prilastkom in jedrom, v katerem se oba dela ujemata v spolu, sklonu in številu.
besednovrstno pa pridevniški.

Ljubezen je polnost človeka.

(Victor Hugo)